5 sposobów na zniszczenie obrony

Dwumiejscowe ruchy atakuj?ce mog? by? u?yte do niszczycielskiego efektu, by nagradza? otwart? ?cis?? obron?, pisze Tony Rock, pi?karz Fulham FC w trenerze spo?eczno?ci.

W ten sam sposób, w jaki mo?esz poprawi? podstawy – umiej?tno?? dryblingu, kontroli i podania pi?ki – mo?esz równie? trenowa? atakuj?c? gr?, w której twoi gracze u?ywaj? tych podstawowych technik do ??czenia si? ze sob?. ?wicz?c atakowanie pracy zespo?owej, gracze powinni jednak zacz?? by? ?wiadomi tego, w jaki sposób ich RUCH POZA PI?K? mo?e otworzy? przestrze? dla cz?onków dru?yny. Mo?na tego dokona?, trenuj?c proste kombinacje, które wymagaj? tylko dwóch atakuj?cych kontra dwóch obro?ców i zaczynaj? u?ywa? tych samych pozycji pocz?tkowych (patrz schemat).

1. The Wall Pass

Atakuj?cy A1 pope?nia obro?c? D1, biegaj?c do niej pi?k?.

A1 podaje pi?k? do stóp zawodnika „?ciany” A2, tu? poza zasi?giem D1 – je?li pi?ka zostanie wypuszczona zbyt wcze?nie, D1 b?dzie mia? czas na dostosowanie swojej pozycji, za pó?no, a D1 zablokuje podanie.

Po zagraniu podanie A1 przyspiesza obok D1 w kosmos

A2 stoi kwadratowo lub lekko przed D1 – w odleg?o?ci, w której mo?e zagra? podanie powrotne bez przechwycenia pi?ki przez D1, wi?c ?aden obro?ca nie ma czasu na zmian? pozycji

A2 podaje pi?k? pierwszym dotkni?ciem w pole za D1.

Kluczowa wskazówka trenerska: A2 powinien przesun?? si? na pozycj? tak pó?no, jak to mo?liwe, najlepiej przeci?gaj?c swój znacznik (D2) do kwadratu pozycji D1. Zapobiega to zas?oni?ciu D2 za D1, gdy odtwarzana jest ?ciana lub „jeden-dwa”.

2. Przepustka ?cienna wabika A

Jak sama nazwa wskazuje, dwaj atakuj?cy gracze ustawiaj? si? tak, jakby mieli zamiar wykona? podanie do ?ciany, ale zamiast podania, A1 ma w?tpliwo?ci, czy poda? podanie do niezrównowa?enia D1, a nast?pnie koz?uje pi?k? obok linii bocznej.

Kluczowa wskazówka trenerska: ruch A2 powinien zniszczy? zdolno?? D2 do pokrycia D1.

3. Prze cz Wall Pass B

W tym wariancie A1 przechodzi do A2 i przebiega obok D1.

A2 zwodzi, aby wykona? powrót, a nast?pnie skr?ca w D2, aby strzeli?.

Kluczowa wskazówka trenerska: Bieg A1 powinien przyci?gn?? D2 do linii bocznej, daj?c A2 przestrze? do zawrócenia.

4. The Crossover Play

  • A1 przechodzi do A2
  • A1 wykonuje podanie
  • A2 zaczyna dryblowa? w kierunku przeciwnym do podania, po przeciwnej stronie A1

Nast?pnie A2 ma dwie opcje: zatrzyma? pi?k?, aby A1 zebra? i strzeli?; u?yj A1 jako wabika, udaj?c, aby zatrzyma? pi?k?, a nast?pnie atakuj?c pole za D1

Obaj atakuj?cy bawi? si? g?owami do góry, obserwuj?c nawzajem swoje ruchy.

Kluczowa wskazówka trenerska: ruch atakuj?cych ma na celu przybli?enie znaczników do siebie, otwieraj?c w ten sposób przestrze? po bokach, któr? mo?na wykorzysta?.

5. Bieg po przek?tnej

A2 biegnie po przek?tnej przez D2 i za D1, ci?gn?c za sob? D2.

A1 atakuje miejsce zwolnione przez A2 i D2.

Kluczowa wskazówka trenerska: A2 powinien przesun?? si? na pozycj? tak pó?no, jak to mo?liwe, najlepiej przeci?gaj?c swój znacznik (D2) do kwadratu pozycji D1. Zapobiega to zas?oni?ciu D2 za D1, gdy odtwarzane jest przej?cie przez ?cian? lub „jeden-dwa”.