Wskazówki dotycz?ce trenowania pi?ki no?nej, które pomog? ci w?a?ciwie dobra? wymiary boiska

 

Upewnij si?, ?e masz odpowiednie wymiary boiska do sesji coachingowej i meczów pi?ki no?nej, poniewa? ma to kluczowe znaczenie dla p?ynnego przebiegu sesji.

Ostatniej nocy zako?czyli?my sesj? treningow? pi?ki no?nej na ?wie?ym powietrzu treningiem 7-osobowym. Ko?czy?o nam si? ma?o czasu, a moi asystenci trenerscy po?piesznie wyznaczyli boisko, korzystaj?c z niektórych linii ju? na boisku dla doros?ych.

Jak prawidłowo ustawić?

Krótko mówi?c, gra by?a katastrof?. Boisko by?o zbyt w?skie i zbyt d?ugie. Ca?a gra by?a prowadzona w ?rodku, w wyniku czego gracze musieli albo goni? pi?k?, albo stan?? zbyt daleko w ataku lub zbyt daleko w obronie. Wi?kszo?? zawodników nie mia?a czasu na pi?k?, by? tylko jeden cel i tylko kilka poprawnych poda?.

Gdyby?my po?wi?cili czas na prawid?owe oznaczenie boiska, zobaczyliby?my, ?e m?odzi gracze wykorzystuj? przestrze? i przechodz? do niej, poniewa? trenujemy ich przez ca?y sezon.

Wina jest ca?kowicie wina trenerów. Nie dotarli?my tam wystarczaj?co wcze?nie, nie uda?o nam si? odpowiednio zaplanowa? sesji i ostatecznie stracili?my okazj?. Wyci?gni?ta lekcja.

Granie w lekcje

Nawiasem mówi?c, sesja nie by?a kompletnym diasterem, poniewa? w?skie boisko doprowadzi?o do wielu wprowadze?, a gracze w ko?cu zdali sobie spraw?, ?e szybki rzut nad g?owami nieprzygotowanych obro?ców prowadzi do mo?liwo?ci strzelania bramek.

Zalecane wielko?ci boiska dla gier jednostronnych s? nast?puj?ce dla ró?nych przedzia?ów wiekowych:

  • Poni?ej 6, 7 i 8 lat: 35 jardów x 25 jardów.
  • Poni?ej 9 i 10 lat: 45 jardów x 35 jardów.
  • Poni?ej 11 i 12 lat: 70 jardów x 50 jardów.

Kliknij link, aby zasubskrybowa? Weekend Trenera Pi?ki No?nej i co tydzie? otrzymywa? wi?cej porad trenerów pi?karskich, ?wicze? i gier dostarczanych bezpo?rednio do skrzynki odbiorczej.